Entries containing contributions by Pierce Salguero (101)

Updated: 6/13/2014


七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經

七界

三果

三病

三辛

不空罥索陀羅尼自在王咒經

不空羂索陀羅尼自在王呪經

中天竺舍衞國祇洹寺圖經

主譯

五風

仳仳得迦

佛說常瞿利毒女陀羅尼咒經

佛說常瞿利毒女陀羅尼呪經

佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經

佛說入胎藏會

佛爲阿難說處胎會

修習止觀坐禪法要

健南

光明文句

八萬戶蟲

六味

六時

十二息

卑尸迦

厭禱

合部金光明經

呪小兒經

呪時氣病經

呪目經

呪齒經

味界

咒小兒經

咒時氣病經

咒目經

咒齒經

奈女經

安置

導引

捺女

捺女祇域因緣經

時氣

晝三時夜三時

末摩

柰女耆婆經

根不具

欝多伽

治禪病祕要法

溫室經疏

溫室經義記

溫室洗浴衆僧經

溫室經

火三昧

熟藏

生藏

療痔病經

發狂

白膏

穰麌梨童女經

童子經念誦法

等分病

羯羅藍

耆域

耆婆

胞胎經

臍輪

般羅奢佉

藥師如來念誦儀軌

藥師如來觀行儀軌法

藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌

藥師消災儀軌

藥師琉璃光七佛本願功德經

襄麌哩童女經

訶梨勒

迦羅羅

遏浮陀

道安

醫喩經

醫方

金光明最勝王經疏

金光明疏

金光明經疏

金光明經文句

金光明文句

閉尸

關中創立戒壇圖經幷序

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

阿含口解十二因緣經

阿提梨賓迦羅

阿無羅迦

阿羅婆

陀羅尼雜集

除病品

難陀因緣

額部曇

鬱多伽

鬱多羅伽

龍樹五明論

龍樹長年之術