Digital Dictionary of Buddhism: Chinese Temples Index [updated: 8/4/2015]


Baimasi 白馬寺

Baitasi 百塔寺

Baolinsi 寶林寺

Bimosi 比摩寺

Caotangsi 草堂寺

Chanyuansi 禪源寺

Chaojue Si 潮覺寺

Ciensi 慈恩寺

Cimen si 慈門寺

Da xiangguo si 大相國寺

Daci'ensi 大慈恩寺

Dafosi 大佛寺

Dajianfusi 大薦福寺

Daqinsi 大秦寺

Dashan si 大善寺

Daxianfusi 大獻福寺

Daxingshansi 大興善寺

Dayun guangming si 大雲光明寺

Dharma Gate Temple 法門寺

Dinglinsi 定林寺

Fahua si 法華寺

Falongsi 法隆寺

Fayuansi 法源寺

Fazang si 法藏寺

Fenglinsi 鳳林寺

Fengxiansi 奉先寺

Foguosi 佛國寺

Fuxiansi 福先寺

Guangmingsi 光明寺

Guangzhaisi 光宅寺

Guanyansi 光嚴寺

Guanyinsi 觀音寺

Guiqingsi 國淸寺

Haoshan Jile Si 鶴山極樂寺

Huadusi 化度寺

Huanglongsi 黃龍寺

Huiri si 慧日寺

Huock San Kek Lok Si 鶴山極樂寺

Huqiu Shan 虎丘山

Jiangtiansi 江天寺

Jieyinsi 接引寺

Jinde Yuan 金德院

Jingansi 靜安寺

Jingliansi 淨蓮寺

Jingyingsi 淨影寺

Jingyusi 淨域寺

Jinshan si 金山寺

Jixiangsi 吉祥寺

Kim Tek Ie 金德院

Linggansi 靈感寺

Lingshansi 靈山寺

Lingyinsi 靈隱寺

Longhuan 龍湖庵

Longhuyan 龍湖岩

Longquanchansi 龍泉禪寺

Longxingsi 龍興寺

Longyuansi 龍淵寺

Lungtian si 龍田寺

Nanhuasi 南華寺

Qihuansi 祇洹寺

Qingliangsi 淸涼寺

Qinglongsi 靑龍寺

Qingshuisi 淸水寺

Shandaosi 善導寺

Shaolin 少林

Shaolin si 少林寺

Shinuisi 石牛寺

Shuinansi 水南寺

Tiantaisi 天台寺

Tiantong si 天童寺

Tianzhusi 天竺寺

Tiao Kak See 潮覺寺

Tongtaisi 同泰寺

Waguansi 瓦官寺

Wan Kiap Sie 完劫寺

Wanfusi 萬福寺

Xialusi 夏魯寺

Xiaoqi si 蕭齊寺

Ximing Temple 西明寺

Ximingsi 西明寺

Yanfusi 演福寺

Yanqing si 延慶寺

Yuanjuesi 圓覺寺

Yuquansi 玉泉寺

Zhanshansi 湛山寺

Zhaoqing si 照慶寺

Zhenjisi 眞寂寺

Zhixiang si 至相寺

Zhongtianzhusi 中天竺寺

Zhuangyansi 莊嚴寺