Digital Dictionary of Buddhism


不空羂索經

Readings

Pinyin: Bùkōng juànsuǒ jīng

Wade-Giles: Pu-k'ung chüan-so ching

Hangul: 불공견삭경

Korean MC: Bulgong gyeonsak gyeong

Korean MR: Pulgong kyŏnsak kyŏng

Katakana: フクウケンサクキョウ

Hepburn: Fukū kensaku kyō

Bất không quyển sách kinh


Bukong juansuo jing

Dictionary References:

Bukkyō jiten (Ui), 902

Ding Fubao

Fo Guang Dictionary, →不空羂索神變眞言經

Bussho kaisetsu daijiten (Ono), ⑨185a

Bukkyō daijiten (Mochizuki), (v.1-6)4389b

Bukkyō daijiten (Oda), 1510-3


Copyright © 2010 -- Charles Muller

generated: 2013-09-19